facebook
Prikaz hrbtenice

Delovni Čas
Ponedeljek, Sreda 8:00 do 20:00
Torek, Četrtek, Petek 8:00 do 15:00
Podarite bon

ČAKALNE DOBE in NAČIN NAROČANJA

 

za fizioterapevtsko obravnavo v FIZIOTERAPIJI Nataša Beršnak s.p. na dan 9.7.2019:

 

 • ZELO HITRO: 20.8.2019 (42 dni) oz. glede na razpoložljive kapacitete

 • HITRO: 19.11.2019 (133 dni)

 • REDNO: 7.1.2020 (oz.182 dni)

Telefon za informacije: 07/ 8140843.

Preko telefona ni rezervacij terminov za FT!

 

 

NAČINI NAROČANJA: 

- osebno v ordinaciji ali

- po pošti na naslov FIZIOTERAPIJA Nataša Beršnak, Glavni trg 27, SEVNICA, pri čemer obvezno pripišite datum oddaje delovnega naloga in vašo telefonsko številko  


Telefon za samoplačniške storitve po dogovoru: 031 662 046 in 041 403 073

Odgovorna oseba za čakalni seznam - v.ft. Nataša Beršnak.

 

Na spletni strani NIJZ (Nacionalni inštitut za javno zdravje) so objavljene čakalne dobe izvajalcev fizioterapije.

Glede na določbe Zakona o pacientovih pravicah in Pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah vam predlagamo izvedbo zdravstvene storitve pri drugem izvajalcu z dopustno čakalno dobo.

 

Če boste to možnost odklonili in boste želeli storitev opraviti v Fizioterapiji Nataša Beršnak s.p., boste izpolnili soglasje o čakanju nad dopustno čakalno dobo. Uvrstili vas bomo na čakalni seznam z opombo, da ste bili opozorjeni in seznanjeni z navedenimi dejstvi. 

V ČASU MOJE ODSOTNOSTI ME NADOMEŠČA FIZIOTERAPIJA JZ ZD SEVNICA.

Za posredovanje informacij, v primeru prenaročanja ali odpovedi termina, smo dosegljivi na:

telefon: 07 81 40 843 
e-naslov: info@fizioterapija-bersnak.si

DELOVNI NALOG MORATE PREDLOŽITI V DOLOČENEM ROKU PO IZDAJI LE TEGA:

 • V 5 dneh, če je stopnja nujnosti ZELO HITRO
 • V 14 dneh za stopnjo nujnosti HITRO IN REDNO

POSEBNA NAVODILA IN OPOZORILA

Termin določimo na podlagi predložene originalne napotne listine. Termina predhodno ni mogoče rezervirati po telefonu ali e-pošti.

Če boste navedli svojo telefonsko številko, bomo z vami vzpostavili kontakt in vas obvestili o možnem prvem prostem terminu. Dosegljivost po telefonu ni obvezna in ne vpliva na vrstni red uvrščanja v čakalni seznam.

Vsekakor vas o terminu obvestimo po telefonu ali pisno.

Za dodatne informacije in pojasnila smo dosegljivi vsak delovni dan od ponedeljka do petka  med 11.00 in 13.00 uro  na telefonski številki

07 81 40 843  (za paciente z delovnim nalogom)

031 662 046 ali 041 403 073 ( za samoplačnike) 

ODPOVED TERMINA

Termin se lahko brez navajanja razloga odpove najpozneje 10 dni pred izvedbo zdravstvene storitve. To velja le enkrat v okviru iste napotitve in samo v primeru stopnje nujnosti hitro in redno. Poznejša odpoved termina je dopustna le iz pacientovih objektivnih razlogov, ki jih navajata Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP) in Pravilnik o naročanju in opravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah. V tem primeru mora pacient razlog za odpoved termina podati v pisni obliki.

Če pacient ne pride na predviden termin, se ga v 24 urah briše iz čakalnega seznama. V primeru, da v 30 dneh pokliče in se pisno opraviči (objektivni razlogi), se ga vpiše v čakalni seznam in uvrsti na prvi prosti termin. V primeru, da pacient pokliče v okviru 30 dneh ter želi terapije brez pisnega opravičila, se ga uvrsti na konec čakalne vrste.

Če pacient določen termin izostane brez opravičila, mu tega termina ne nadomeščamo.

Če se pacient predhodno opraviči, se terapijo nadomesti le v primeru opravičila iz objektivnih razlogov, ki jih navajata ZPacP in Pravilnik. Opravičilo se poda v pisni obliki.

PRVI OBISK

Na prvi obisk prinesite:

 • Izvide
 • Urejeno zdravstveno izkaznico
 • Sobne copate (v vrečki z vašim imenom)
 • Brisačo za pod glavo
 • Dobro voljo in strpnost

OSTALE INFORMACIJE:

PACIENTOVE PRAVICE

V skladu z zakonom o pacientovih pravicah vas obveščamo, da je za sprejemanje in obravnavo zahteve za obravnavo kršitve človekovih pravic imenovana pristojna oseba:

ZASTOPNIK PACIENTOVIH PRAVIC za območje NIJZ Novo mesto

Ime in priimek: Zlata Reboj, zastopnik pacientovih pravic

Naslov: NIJZ Novo mesto

Muzejska ulica 5

8000 Novo mesto

Tel. Št. : 07 39 34 100 ponedeljek in sreda 7:00-9:00

E-pošta: zlata.rebolj@nijz.si

Uradne ure: tor. 14:00-20:00, čet. 9:00-15:00


ZASTOPNIK PACIENTOVIH PRAVIC za območje NIJZ Celje

Ime in priimek: CVETKA JURAK in OLGA PETRAK

Naslov: Ipačeva 18, 3000 Celje

Tel.št. : 03/ 42 51 161

E-pošta: cvetka.jurak@nijz.si in olga.petrak@nijz.si

Uradne ure: pon, sre. 12.00-18:00 in tor, pet. 7:30-13:00

 

Za prvo prijavo je pristojen:

Metod Vodeb Cesta 4.julija 84/a, KRŠKO, metod.vodeb@siol.net

Rok za vložitev prve zahteve

(1) Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oziroma zdravstvenih sodelavcev lahko pacient vloži najpozneje v 15 dneh od domnevne kršitve.

(2) Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega ravnanja zdravstvenih delavcev oziroma zdravstvenih sodelavcev pri nudenju zdravstvene oskrbe lahko pacient vloži najpozneje v 30 dneh po končani zdravstveni oskrbi.

(3) Pacient lahko vloži prvo zahtevo v treh mesecih po preteku rokov iz prejšnjih odstavkov, če je za kršitev zvedel kasneje oziroma če so se posledice kršitve pokazale kasneje.

GDPR - splošna uredba o varstvu podatkov

GDPR: Pravno obvestilo za uporabnike storitev – Varstvo osebnih podatkov

Upravljalec osebnih podatkov : Fizioterapija Nataša Beršnak s.p.

Sedež izvajanja dejavnosti/ podjetja: Glavni trg 27, 8290 SEVNICA

Zakoniti zastopnik za upravljalca: Nataša Beršnak

 

 1. Uporaba, obseg in namen hranjenja in obdelave osebnih podatkov

V okviru izvajanja dejavnosti v Fizioterapiji Nataša Beršnak s.p. osebne podatke zbiramo, hranimo in obdelujemo za namene zagotavljanja zdravstvenega varstva in obravnave pacientov ter vzpostavljanja stika s pacienti in strankami ob naročanju na termin.

Za zbiranje osebnih podatkov je potrebna privolitev pacienta oziroma druge osebe, ki ima pravico dati nadomestno privolitev (na podlagi zakona ali pooblastila pacienta) ali to določa zakon. Privolitev pacienta za takšno obdelavo osebnih podatkov ni potrebna, saj se šteje, da je s privolitvijo v zdravljenje pacient privolil tudi v obdelavo njegovih osebnih podatkov za ta namen.

Fizioterapija Nataša Beršnak s.p. kot upravljalec osebnih podatkov skladno z ZVOP-1 in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov vodi evidenco dejavnosti obdelave osebnih podatkov, vsebino in namen zbirk ter način dajanja podatkov in rok hrambe.

Zbirka osnovne zdravstvene dokumentacije pri zagotavljanju zdravstvenega varstva ter kot vir podatkov za druge evidence opredeljene v ZZPPZ ( Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00, 47/15 in 31/18 ), vsebuje naslednje osebne podatke o pacientu:

EMŠO, številko zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča, telefonsko številko, elektronski naslov, vzrok za napotitev.

Poleg osebnih podatkov lahko zbirka vsebuje še naslednje podatke o pacientu : zaporedna številka vpisa, datum stika, datum sprejema, datum zaključka rehabilitacije, načrtovane stike, številko zdravnika, zavarovalniški status, razlog obravnave, izvedeni terapevtski postopki, zaključno poročilo.

 1. Iznos

Zbrani osebni podatki se hranijo na območju Republike Slovenije in jih v nobenem primeru ne iznašamo v druge države.

 1. Obdobje hrambe za zbirke osebnih podatkov

Čas hranjenja podatkov osnovne zdravstvene dokumentacije in dokumentacije o ambulantni medicini in rehabilitaciji bolnikov je 15 let.

V skladu s predpisi s področja zdravstva (Zakon o zdravstveni dejavnosti - ZZDej, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - ZZVZZ, Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva - ZZPPZ in nekateri podzakonski akti), smo za hrambo zdravstvene dokumentacije zadolženi izvajalci zdravstvenih storitev – iz tega izhaja, da se posredovanje zdravstvene dokumentacije, kadar za to obstaja zakonska podlaga, opravi med upravljavcema. V kolikor bi v naši dejavnosti prenehali nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke, bomo zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma trajno zbrisali.

 1. Kako varujemo zbrane osebne podatke

Varovanje zbranih osebnih podatkov obsega organizacijske, tehnične in logistično-tehnične postopke ter ukrepe, s katerimi se varujejo osebni podatki, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihovo spremembo ali izgubo, ter nepooblaščeno obdelavo. Ukrepi vsebujejo varovanje prostorov, nosilcev podatkov, ki vsebujejo osebne podatke, ter varovanje strojne in programske opreme.

Zbrane osebne podatke uporabljamo izključno za navedene namene, jih ne tržimo ali posredujemo tretjim osebam.

V izjemnih primerih lahko vaše osebne podatke, v skladu z zakonom, posredujemo državnim in varnostnim organom, v kolikor bi ti podali uradno zahtevo za posredovanje osebnih podatkov.

 1. Pravice posameznika

Pacient pa ima pravico do seznanitve z vsemi lastnimi osebnimi podatki, ki se nahajajo v kateri koli izmed zbirk osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj in do vpogleda vanjo.

Pravica do seznanitve je omejena le z rokom hrambe zdravstvene dokumentacije – po poteku predpisanega roka hrambe seznanitev z zdravstveno dokumentacijo, zaradi njenega uničenja, izbrisa, blokiranja oz. anonimiziranja, dejansko ni več mogoča.

V primeru, da bi želeli obdelovati osebne podatke za namen, ki ni namen za katerega so bili osebni podatki zbrani, bomo posamezniku pred nadaljnjo obdelavo podatkov zagotovili informacije o drugem namenu in ga zaprosili za osebno pisno privolitev.

Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu z naše strani kakorkoli kršene pravice iz naslova varstva osebnih podatkov, kadarkoli poda pritožbo pri nadzornem organu – Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije (Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si). V Fizioterapiji Nataša Beršnak s.p. spoštujemo vašo zasebnost in v skladu z zakonodajo (Zakon o varstvu osebnih podatkov Uradni list RS, št. 94/07 in GDPR) zagotavljamo, da lahko le tisti izvajalci, ki so za to pooblaščeni, vidijo vaše osebne zdravstvene podatke. Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci smo dolžni varovati podatke o zdravstvenem stanju posameznika in o vzrokih, okoliščinah in posledicah tega stanja.

Pri opravljanju dejavnosti izvajamo vse aktivnosti za zaščito in etično ravnanje z vašimi osebnimi podatki.

Dodatna pojasnila v zvezi z varovanjem osebnih podatkov lahko prejmete na sedežu izvajanja dejavnosti.

 

  
 
Izvedba: Teva-Art